Wersja 1.0. 05.12.2019

1. Przyjęcie Zamówienia
1.1. Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający wyraża swoją ofertę zawarcia umowy ze skutkiem wiążącym.
1.2. Zamówienie wchodzi w życie z chwilą, w której S&T zaakceptuje zamówienie na piśmie, za pomocą faxu, poprzez e-mail
lub jeśli przystąpi do realizacji zamówienia poprzez dostarczenie towarów lub świadczenie usług.

2. Warunki dostawy/usługi
2.1. S&T może realizować zamówienia poprzez dostawy częściowe lub częściowe świadczenie usług (spełnianie świadczeń w
częściach), o ile strony nie postanowią inaczej.
2.2. S&T nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do miejsca wykorzystania przez Zamawiającego wybranych produktów
lub wymagania techniczne konieczne do ich użytkowania. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za
zapewnienie przestrzeni i stworzenie wymagań technicznych, które są niezbędne do korzystania z usług świadczonych
przez S&T.
2.3. Zamawiający jest zobowiązany do bieżącej archiwizacji danych.

3. Terminy
3.1. Terminy przewidziane zamówieniem dla dostaw i świadczeń objętych umową są wiążące dla stron, tylko jeśli są wspólnie
uzgodnione. W przeciwnym razie wszelkie terminy i limity czasowe nie są wiążące, a dostawa/usługa zostanie wykonana
w odpowiednim czasie z uwzględnieniem, w miarę możliwości, życzeń Zamawiającego.
3.2. W razie jakichkolwiek tymczasowych i nieprzewidzianych przeszkód (w tym np. niedostępności danych produktów u
dostawców S&T albo opóźnienia w realizacji jakichkolwiek zobowiązań po stronie Zamawiającego), na które S&T nie ma
wpływu, określony przez strony termin zostanie wydłużony do czasu ustąpienia powyższych przeszkód.

4. Współpraca
4.1. Zamawiający zobowiązuje się do podejmowania współpracy oraz zapewnienia dostaw, które będą niezbędne S&T do
świadczenia przewidzianych usług. Zamawiający wywiąże się z tych zobowiązań nieodpłatnie, na własny koszt i ryzyko.
4.2. W przypadku, jeśli Zamawiający nie podejmuje współpracy w ogóle, przez jakiś czas lub niezgodnie z umową, S&T ma
prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty zaniechania po stronie Zamawiającego. S&T zachowuje przy tym
prawo do wynagrodzenia.

5. Odbiór
5.1. O ile nie ustalono inaczej, wykonanie dostaw i usług zostanie potwierdzone przez strony poprzez sporządzenie i
podpisanie protokołu odbioru. Osoba upoważniona za strony Zamawiającego jest zobowiązania do podpisania protokołu
w terminie 3 dni od daty jego przedstawienia przez S&T. Brak zgłoszenia w tym terminie uwag równoznaczny jest z
akceptacją protokołu i w takiej sytuacji jednostronnie podpisany przez S&T dokument uznaje się za wiążący i
upoważniający do wystawienia faktury. Natomiast zgłoszenie uwag, do których S&T może się w sposób racjonalny odnieść
bądź uwzględnić powoduje powtórzenie procedury. Procedura powtarzana jest do skutku.

6. Prawa Własności intelektualnej
6.1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskie) do
uzgodnionych produktów wynikających ze świadczonych usług, będą przysługiwały S&T.
6.2. Zamawiający otrzyma jedynie częściowe i nieprzenoszalne prawa do „używania” produktów wynikających ze
świadczonych usług. Prawa te przysługują Zamawiającemu po zapłaceniu pełnego wynagrodzenia za wykonane
prace/usługi.
6.3. Postanowienia powyższe nie dotyczą produktów czy też licencji dostarczanych Zmawiającemu, jeżeli są one przekazywane
z warunkami szczególnymi.
6.4. Nawet jeśli strony ustalą, iż S&T przenosi na Zamawiającego prawa do danego utworu, to S&T zachowuje prawo do
wykonywania zależnych praw autorskich.

7. Wynagrodzenie
7.1. Wszystkie są cenami netto, a ewentualny podatek VAT zostanie do nich doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
7.2. Jeśli strony nie postanowią inaczej, wynagrodzenie za usługi będące przedmiotem umowy nie obejmuje usług
dodatkowych takich jak np.: demontaż i usunięcie urządzeń po ich użyciu, koszty za wydanie certyfikatów serwisu
technicznego, koszty transportu (np. ładunek, formalności związane z odprawą celną, ubezpieczenie) lub jakiekolwiek inne
opłaty, opłaty dodatkowe, podatki. Zamawiający będzie obciążony tymi kosztami odrębnie.
7.3. Jeśli strony nie postanowią inaczej, faktury są płatne w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.
7.4. Jeśli Zamawiający opóźnia się z dokonaniem płatności, S&T może wstrzymać świadczenie innych usług określonych w
umowie/zamówieniu do czasu wywiązania się przez Zamawiającego ze zobowiązań płatniczych.
7.5. W razie, gdy Zamawiający będzie pozostawał w opóźnieniu z płatnością wynagrodzenia, przez okres przekraczający 21
dni, S&T może odstąpić od umowy w terminie następnych 60 dni, zachowując prawo do wynagrodzenia za wykonane
prace.
7.6. Potrącanie wierzytelności przez Zamawiającego z wynagrodzenia S&T jest wyłączone.
7.7. W przypadku gdy strony mają do czynienia z powtarzającymi się świadczeniami, S&T ma prawo raz w danym roku
kalendarzowym zwaloryzować wynagrodzenie. Waloryzacja nastąpi poprzez oświadczenie ze strony S&T i będzie
skuteczna od miesiąca następnego po miesiącu, w którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe oświadczenie.
Waloryzacja nie może przekroczyć wskaźnika indeksu cen konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na początku danego roku kalendarzowego bądź poziomu 3% w zależności od tego, która wartość
jest wyższa.

8. Gwarancja
8.1. O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, okres gwarancyjny dla usługi wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty wykonania.
8.2. Gwarancja związania z dostarczanym sprzętem/urządzeniami/licencjami na oprogramowanie udzielana jest na zasadach
producenta. S&T nie udziela żadnej dodatkowej gwarancji w tym zakresie
8.3. S&T zastrzega sobie prawo do naprawienia wad, według własnego wyboru, poprzez zmianę usługi/dostawy lub
zastąpienie jej relewantną usługą/dostawą. Zmawiający nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Zmawiający nie może
także żądać zmniejszenia wynagrodzenia, chyba, że dana wada wystąpiła co najmniej trzykrotnie a S&T oświadczy, że nie
istnieje możliwość naprawy tejże wady.
8.4. Zamawiający traci uprawnienia gwarancyjne, jeżeli: (I) umiejscowienie, warunki lub środowisko są niezgodne ze
specyfikacjami S&T; (II) Zamawiający nie przestrzega specyfikacji i dokumentacji zamówienia; (III) Zamawiający stosuje
niewłaściwą obsługę; (IV) zgłoszenie dotyczy ingerencji związanych z produktami, akcesoriami podmiotów trzecich; (V)
zmiany nie były zaaprobowane lub wykonane przez S&T.
8.5. Rękojmia za wady (fizyczne i prawne) jest wyłączona.

9. Odpowiedzialność
9.1. Bez względu na podstawę roszczenia (tj. tytułem odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej) S&T jest
odpowiedzialne w stosunku do Zamawiającego za wszelkie bezpośrednio zawinione szkody, które powstały w wyniku
naruszenia zobowiązań. Odpowiedzialność S&T z tytułu szkody w wykonywaniu danego zamówienia w stosunku do
pojedynczej szkody nie może przekraczać 10% sumy wynagrodzenia należnego S&T; maksymalna natomiast
odpowiedzialność S&T nie może przekraczać 100% wartości zamówienia, bez względu na liczbę i charakter roszczeń.
9.2. S&T nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za szkody spowodowane w sposób pośredni, utratę danych, utratę reputacji
oraz utracone korzyści.
9.3. Jeśli Zamówienie przewiduje kary umowne, to ich łączna wartość nie może przekroczyć 10% sumy wynagrodzenia S&T.
9.4. Wyłączona jest możliwość skorzystania przez Zamawiającego z instytucji wykonawstwa zastępczego.

10. Poufność i zakaz zatrudniania pracowników
10.1. Strony powinny zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane związane z wykonaniem Zamówienia, chyba że jedna z
nich otrzyma pisemną zgodę drugiej strony na ujawnienie.
10.2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: (I) strona uzyskała zgodnie z prawem od osoby trzeciej;
(II) były one już podane do wiadomości publicznej podczas zawierania umowy lub stały się jawne później bez naruszenia
któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy; (III) zostały pozyskane przez stronę niezależnie; (IV) ujawnianymi na
postawie przepisów prawa.
10.3. Zamawiający wyraża zgodę na to, że dane dotyczące złożonego zamówienia, będą przetwarzane przez S&T dla celów
własnych i będą udostępniane firmom współpracujących z S&T. Zamawiający może cofnąć zgodę.
10.4. Sam fakt zawarcia zamówienia jest nieodwracalnie informacją jawną.
10.5. Zobowiązania wymienione w pkt. 10 obowiązują również trzy lata po rozwiązaniu niniejszej umowy, chyba że
zobowiązanie pozostaje w mocy przez nieokreślony okres czasu lub na czas dłuższy niż trzy lata z mocy obowiązujących
przepisów.
10.6. W okresie trwania umowy jak i 12 miesięcy po jej zrealizowaniu bądź zakończeniu z innej przyczyny Zamawiający nie
może bez zgody S&T zatrudniać pracowników bądź współpracowników S&T.

11. Polityka zgodności
11.1 S&T oświadcza, że prowadzi działalność w sposób profesjonalny, z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów
prawa, a także dokłada należytej staranności przy weryfikacji osób (bez względu na podstawę prawną), przy pomocy
których wykonuje prace i usługi w związku z niniejszą umową. S&T gwarantuje przestrzegania przepisów dotyczących
m.in.: a) przeciwdziałania korupcji, b) Zasad uczciwej konkurencji, c) Przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i
finansowania terroryzmu, d) Praw pracowniczych, ochrony środowiska.
11.2 W celu przestrzegania wszystkich wymaganych przepisów prawa i wytycznych w S&T obowiązuje Kodeks Postępowania.
S&T zapewnia, że w swojej organizacji stosuje procedury antykorupcyjne, które przy uwzględnieniu cech organizacji
zapewniają realne i proporcjonalne narzędzie do zapobiegania praktykom korupcyjnym.
11.3 Przestrzegania co najmniej takich samych standardów S&T oczekuje od Zamawiającego.

12. Postanowienia końcowe
12.1. Do zamówienia zastosowanie mają niniejsze ogóle warunki umów S&T, przy czym w razie sprzeczności postanowień
pierwszeństwo mają postanowienia uzgodnionego przez strony zamówienia i oferty S&T.
12.2. Postanowienia niniejszych warunków Zamówienia mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za
nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. W takim przypadku wchodzą w życie postanowienia najbliższe woli
stron i wywołując taki sam bądź podobny skutek gospodarczy lub wynikające wprost z przepisów prawa.
12.3. S&T ma prawo informować publicznie, że Zamawiający jest klientem S&T. S&T ma prawo w tym celu korzystać z logo
Zamawiającego.
12.4. Na każdorazowy wniosek S&T, Zamawiający rozważy wystawienie dokumentu referencyjnego o treści ustalonej przez
strony, odnoszący się do kwestii należytego wykonywania/wykonania zamówienia. Uprawnienie do występowania o
dokument referencyjny trwa przez cały okres realizacji oraz 3 lata od daty jej zakończenia.
12.5. Zamawiający wykona obowiązek informacyjny w imieniu S&T również względem osób zaangażowanych w projekt po
stronie Zamawiającego. Obowiązek informacyjny S&T dostępny jest na stronie internetowej www.snt.pl. W razie
jakichkolwiek wątpliwości S&T udostępni aktualną treść obowiązku informacyjnego w celu wykonania zobowiązania, o
którym mowa w zdaniu pierwszym.
12.6. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, załączniki do niniejszej umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej i podpisane
przez obie strony.
12.7. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja ONZ o sprzedaży) jest wyraźnie wyłączone
12.8. Wszelkie spory, które ewentualnie pojawią się między stronami, powinny być rozstrzygane w drodze polubownej. Jeżeli
droga polubowna zawiedzie, wszelkie spory powinny być rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby S&T.

Zapisz się na newsletter S&T

Dane są podawane dobrowolnie.
Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.


Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności