ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.

DANE KONTAKTOWE

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w organizacji, tj. Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Z Pełnomocnikiem można się kontaktować pisząc na adres Administratora lub pod adresem e-mail: RODO@snt.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Uczestnictwo w Akademii Programowania.
 2. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z uczestnictwem w Akademii Programowania.
 3. Monitoring wizyjny w obszarze przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz rejestracja wejść i wyjść do pomieszczeń zarządzanych przez Administratora.
 4. Udzielania odpowiedzi w toczących się postepowaniach przed Sądami lub organami państwowymi

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda rodzica.
 2. W przypadku ewentualnych sporów związku z Akademią Programowania, przetwarzamy dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec S&T przed sądami lub organami państwowymi.
 3. Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.
 4. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.
 2. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Podmiotom kontrolnym i nadzorczym w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
 5. W przypadku uzasadnionego interesu – drugiej Spółce S&T z siedzibą w Warszawie (tj. S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:

 1. Imię i nazwisko dziecka.
 2. Imię i nazwisko rodzica.
 3. Miejsce zamieszkania dziecka (miasto).
 4. Wiek dziecka.
 5. Wizerunek dziecka.
 6. Dane kontaktowe: email, numer telefonu rodzica.

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Co do zasady  dane przetwarzane są przez czas trwania Akademii Programowania.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 2. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Prawo uzyskania kopi danych.
 4. Prawo do sprostowania.
 5. Prawo do usunięcia danych.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 7. Prawo do przenoszenia danych.
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych.
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Akademii Programowania. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Akademii Programowania.

Zapisz się na newsletter S&T

Dane są podawane dobrowolnie.
Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.


Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.