Avatar Przemysław Nowak In-house Lawyer

W związku z wprowadzeniem w życie kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej przedsiębiorców i zamawiających czekają dalsze zmiany. Przyjrzeliśmy się najważniejszym z nich.

W ubiegłym tygodniu wprowadzona została w życie czwarta odsłona rządowej tarczy antykryzysowej. Niesie za sobą bardzo istotne zmiany, związane zwłaszcza z udzielaniem zamówień publicznych, w tym zamówień IT.

Do najważniejszych zaliczyliśmy następujące:

  • Nie ma obowiązku żądania wniesienia przez wykonawców wadium, nawet jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne”.
  • Jeżeli umowa jest zawierana na dłużej niż 12 miesięcy, zamawiający jest zobowiązany do dokonywania płatności wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek.
  • Zmniejsza się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nowy standard (jako maksimum) to 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. jedynie wyjątkowo można zastosować wartość 10%.
  • Zamawiający jest zobowiązany do dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne, jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy. Dotychczas była to jedynie możliwość a nie obowiązek zmiany.
  • Co bardzo istotne dla wykonawców, wprowadzono zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Zakaz ten obowiązuje w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 a także przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W naszej ocenie zmiany te istotnie uelastyczniają wymagania, które mogą zostać postawione wykonawcom (w szczególności
w aspekcie finansowym), zmniejszając ich obciążenia oraz ryzyka formalne jak i biznesowe. W pewnych aspektach kwestie te mogą być również korzystne dla samych zamawiających, gdyż zmiany związane z samym kosztem złożenia oferta ulegają istotnemu zmniejszeniu, co samo w sobie może wygenerować większe zainteresowanie danym postępowaniem

Zobacz podobne

19.06.2020

Od początku stycznia zarządzany przez S&T system e-zdrowie zarejestrował już 200 mln e-recept

Panująca pandemia wymaga szybkości działania i skuteczności od wszystkich – w tym od sektora publicznego. Nowa rzeczywistość pokazuje, jak istotną rolę odgrywa w tym obszarze cyfryzacja.
29.05.2020

Jak zapewnić ciągłość świadczenia usług obywatelom w warunkach społecznej izolacji?

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, kontakt człowiek-człowiek został uznany przez WHO za podstawowy czynnik rozprzestrzeniania się patogenu.
18.05.2020

Cyfryzacja odegra kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw utilities

Skala wyzwań o charakterze gospodarczym i społecznym spowodowana przez wybuch globalnej epidemii znacznie uwypukliła potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej w branży utilities.

Zapisz się na newsletter S&T

Dane są podawane dobrowolnie.
Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe do otrzymania newslettera.


Zgoda oznacza możliwość otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług promowanych przez spółki z grupy S&T AG, jak również informacji marketingowych powstałych we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, mogą Państwo tego dokonać tutaj.

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściwa spółka z grupy S&T AG, mająca siedzibę w Polsce. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce prywatności.