Nota prawna

Wszystkie patenty, znaki handlowe, znaki usługowe, prawa autorskie, wzory i produkty przedstawione na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem własności intelektualnej i/lub przemysłowej i/lub zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi prawami do wzoru. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

Żadne fragmenty niniejszej strony internetowej nie mogą być powielane, przechowywane w systemie wyszukiwania danych, przekazywane ani wykorzystywane w żadnej formie i w żaden sposób (w tym między innymi analogowo, cyfrowo, optycznie, elektronicznie, mechanicznie, poprzez wykonanie światłokopii, zapis lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody S&T Services Polska Sp. z o.o.

Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie internetowej są utworami w świetle prawa autorskiego oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), umów międzynarodowych z zakresu prawa autorskiego oraz innych ustawodawstw  krajowych. Prawa autorskie do utworów przysługują S&T Services Polska i/lub innym podmiotom i osobom współpracującym ze S&T Services Polska Sp z o.o. Nieautoryzowane rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne nieautoryzowane użycie utworów oznacza naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz karną.

X

Skontaktuj się z nami!

+48 22 535 95 00

info@snt.pl